مقالات

- تکنولوژی تولید آب از هوا
- آبیاری مزارع کشاورزی با رطوبت هوا
- بازچرخانی آب توسط دستگاه های تولید آب از هوا
- تولید آب از هوا در شرایط خشک بیابانی
- مقاله دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران