ویدئو

- توربین بادی WMS1000
- دوش کم مصرف
- پروژه روستایی (مکزیک)
- تولید آب از هوا در جزیره قشم
- تولید آب در شرایط خشک و بیابانی
- دستگاه آبساز (500 لیتری)
- مزارع تولید آب از هوا