- شرکای تجاری


سبز انرژی هماهنگ کننده پیشروترین شرکت های دنیا در زمینه محصولات مرتبط با تولید 
و مدیریت منابع آب و انرژی های تجدید پذیر در ایران می باشد.

------------------------------------------------------------------------------------
                       
                                                                               

   شرکت Aquaer تولید کننده دستگاه های تولید آب از هوا برای شرایط خشک و بیابانی.                                                                           

                                                       

   شرکت Eole Water فرانسه: دستگاه های تولید آب آشامیدنی از هوا.   

                                                                                                                               

   شرکت Hamwells هلند: تولید کننده دوش های کم مصرف.